Asian Women: Thai Women.com
Thai - Asian Personals: Thailand: THAIS    Ladies: Please Send Your Photos

Application Form for Dating Personals Ads for Thai Asian Women
Thai American & European Introduction Service: THAI'S     thaisdc.com     asian-women-thailand.com

| asian women thailand - main menu | Thai Personals Ads | Bottom of Page - Submit Form | Mailing Address |

ถ้าเขียนภาษาอังกฤษได้ให้กรอกข้อความเป็นภาษาอังกฤษก่อน     
แล้วไทยตามหลังดีที่สุด แต่ถ้าไม่ทราบภาษาอังกฤษก็ใช้แต่ไทยได้    
01 * THAIS Catalog and Gallery Number:    
 Assigned by THAIS   Clear previous profile data

02 * Name of person sending this form:
 Required 

03 * Email Address of person sending this form:
 Required   

04 * Name of the Applicant / Person Applying for Membership:
ชื่อและนามสกุล (อังกฤษและไทย กรุณาใส่ทั้งสองภาษาถ้าสามารถ)
 Required 

05 * Address 1: ที่อยู่บรรทัดที่ 1 ของคุณ
(บ้านเลขที่ หมู่ ซอย กรุณาใส่ทั้งอังกฤษและไทยถ้าสามารถเขียนได้)

 Required 

06 * Address 2: ที่อยูบรรทัดที่ 2 ของคุณ
(เช่นชื่อถนน สถานที่ หรืออื่นๆกรุณาใส่ทั้งอังกฤษและไทยถ้าเขียนได้)
 

07 * Address 3: ที่อยู่บรรทัดที่่ 3 ของคุณ
(เช่นชื่อตำบล อำเภอ หรืออื่นๆ กรุณาใส่ทั้งอังกฤษและไทยถ้าเขียนได้)

 

08 * City - District:
ชื่อจังหวัด (ถ้าไม่ใช่กรุงเทพฯให้เปลี่ยน กรุณาใส่ทั้งอังกฤษและไทย)
 
- กรุงเทพฯ

09 * Postal Code: รหัสไปรษณีย์
   Thailand Postal Codes   รหัสไปรษณีย์ของประเทศไทย

10 * Country: ชื่อประเทศ - ประเทศไทย
 Required 

11 * Phone: (home - hm) เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน
 Required Thailand Area Codes

12 * Phone: (cell phone) เบอร์โทรศัพท์มือถือ
 

13 * Phone: (work - wk) เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน
 

14 * Phone: (fax) เบอร์โทรสาร
 

15 * Phone: (pager - pgr) เบอร์เพจเจอร์
 

16 * Publish my phone num:
ความต้องการให้พิมพ์เบอร์โทรศัพท์์หรือไม่ให้ หรือให้พิมพ์บางหมายเลข
ให้ระบุ คุณสามารถเลือกได้หลายข้อโดยใช้คอนโทร-คลิกที่เมาส์

Multiple selections are okay - use Ctrl - Click to make multiple selections
 

17 * My Email Address: ที่อยู่ที่ติดต่อทางอีเมลล์ของคุณ
 

18 * Publish my email address: members can contact me directly ความต้องการให้พิมพ์ที่
อยู่ทางอีเมลล์เพื่อให้สมาชิกสามารถติดต่อกับข้าพเจ้าได้โดยตรง ให้เลือกหนึ่งข้อ
- Select One
 

19 * Need a private email address: so members can contact you annonymously?
Messages can be forwarded to your personal email account in Thailand.

ต้องการให้ปกปิดที่อยู่อีเมลล์ แต่ต้องการรับข้อความอีเมลล์ส่งถึงตนเองโดยที่อยู่นิรนาม
(ข้อความอีเมลล์จะถูกโอนให้)
Select One ให้เลือกหนึ่งข้อ
 

20 * Enter the address that you want your email privately forwarded to:
ใส่ที่อยู่อีเมลล์ส่วนตัวของคุณที่สามารถรับข้อความหรือจดหมายอีเมลล์ที่โอนให้ได้
 

21 * Age: (years) อายุ กี่ปี
   

22 * Birthday: (month, day, year) Please use English calendar
วันเกิดตามลำดับเดือน, วันที่, ปี (ใช้ปฏิทินอังกฤษ)
Month เดือน   Day วันที   Year ปี ie: 1965

23 * Height: ส่วนสูง
cm ซ.ม.    Hgt: ft - in  ฟุต นิ้ว 2.538 ซ.ม.= 1 นิ้ว

24 * Weight: น้ำหนัก
kgs ก.ก.    Wgt: lbs    ปอนด์ 1 ก.ก. = 2.2 ปอนด์

25 * What is your English language abilty? Can you speak, read or write English?
ความสามารถในการ ใช้ภาษาอังกฤษในการพูด
อ่าน เขียน (สามารถเลือกได้หลายข้อโดยใช้คอนโทล-คลิกที่เม้าส์)

Multiple selections are okay - use Ctrl - Click to make multiple selections
 

26 * What other languages you speak: (Chinese, Japanese, German etc.)
ภาษาอื่น ที่ึคุณสามารถพูดได้
 

27 * Nationality / Citizenship: สัญชาติของคุณ
 

28 * Birthplace: City: จังหวัดที่เกิดของคุณ
 

29 * ID Card #: เลขที่บัตรประชาชน - optional
 

30 * Marital Status: สถานภาพทางครอบครัวของคุณ
 

31 * Sex: เพศ
 

32 * Do you have children: คุณมีบุตรไหม
 

33 * Do you want children: คุณต้องการมีบุตรอีกไหม
 

34 * What is your religion: คุณนับถือศาสนาอะไร (เลือกหนึ่งข้อ)
 

35 * Do you smoke: คุณสูบบุหรี่ไหม
 

36 * Do you drink: คุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหม
 

37 * Describe your educational level.
How many years of grade school, middle school, high school? Did you graduate from high school, college, vocational or technical school? Do you have any degrees or certificates and in what fields? What did you study in college or technical school?
บรรยายระดับการศึกษาของคุณแต่ละระดับเรียนกี่ปี ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย
คุณเรียนจบสูงสุดระดับใด คุณเรียนวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยหรือไม่ เรียนวิชาเอกอะไร

 

38 * What is your profession or employment, type of work you do now?
What type of jobs have you had before?
ขณะนี้คุณทำอาชีพอะไร หรือทำงานประเภทไหน คุณทำงานประเภทไหนมาก่อนหน้านี้
 

39 * This section is very important. Tell the gentlemen about yourself. Describe yourself and your life, hobbies, interests, your personality traits, habits, likes, dislikes. Tell about your family and about your hopes and dreams for the future, and your secret thoughts !
ส่วนนี้สำคัญมาก กรุณาใช้เวลาบรรยายให้คนที่คุณแสวงหาทราบเรื่องของตัวคุณเอง ชีวิตของคุณ
บุคคลิกลักษณะของคุณ นิสัย ความชอบ สิ่งที่ไม่ชอบ ความสนใจ เล่าเรื่องครอบครัวขงคุณ
บอกให้ เราทราบถึงความใฝ่ฝันหรือความหวังของคุณเกี่ยวกับอนาคต และความคิดซ่อนเร้นของคุณ

 

40 * Sex of person you seek: เพศของบุคคลที่คุณแสวงหา
 

41 * Describe the type of man or women that you seek: Physical appearance, age, build, weight, profession, businessman, family man, financially secure, handsome, hairy, kind, polite, gentle, generous, quiet, mild mannered, mild tempered, loyal, handicapped, deaf, blind, one woman man, drinker, smoker, Ethnicity: Caucasian, Asian, Black, American, European, Canadian, Australian. Are you seeking a man for friendship leading to marriage or maybe just a friend or boyfriend. Are you seeking a husband or only someone for penpals, business partners or cultural exchange.
บรรยายบุคคลิกลักษณะของหญิงหรือชายที่คุณชอบหรือแสวงหา อายุ รูปร่างอ้วน ผอม สูง ต่ำ ดำ
ขาว อาชีพ ฐานะ ความหล่อ ไม่หล่อ ดื่มหรือไม่ดื่ม สูบบุหรี่ เชื้อชาติ ลักษณะความสัมพันธ์ที่
คุณต้องการ เช่นเป็นแค่เพื่อน หรือหาแฟน หรือมีมิตรสัมพันธ์ที่นำไปสู่การแต่งงาน หรืออื่นๆ

 

42 * Age range of the manor woman that you are seeking: ช่วงอายุของบุคคลที่คุณแสวงหา
From
จาก   ปี  to   ถึง    ปี years old

43 * What sort of relationship are you seeking:
ประเภทของความสัมพันธ์ที่คุณแสวงหา สามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อโดยใช้คอนโทร คลิกที่เม้าส์
Multiple selections are okay - use Ctrl - Click to make multiple selections
 

44 * I permit THAIS to publish my photos and data on the WWW and in print as per this
standard model release, also I am over 18 years old - Select One

ข้าพเจ้าอายุเกิน 18 ปี และอนุญาตให้ไทยส์พิมพ์รูปภาพและรายละเอียดส่วนตัวของข้าพเจ้า
ในสิ่งพิมพ์และในอินเทอร์เนตตามมาตรฐานสากล (เลือกหนึ่งข้อ)

 

45 * I have received and / or read the (เลือกหนึ่งข้อ) ข้าพเจ้าได้รับและอ่านหรืออ่าน
US Immigration Data and Information Dissemination about Matchmaking Businesses:
การเผยแพร่ความรู้เรื่องกฎหมายเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวกับธุรกิจการจัดค
 

46 * Your Signature: ลงชื่อของคุณ (เลือกหนึ่งข้อ)
 

47 * Date: ลงวันที่สมัคร (ใช้วันที่ฝรั่ง ใส่เดือนก่อนแล้ววันที่และปีค.ศ.)
ตัวอย่าง ลงวันที่ 23 มกราคม 2003 เขียน 01/23/03
  mm/dd/2001 example - ( 01/23/02 )

THAIS Home Page - กลับไปที่ไทยส์หน้าแรก - ไทยส์โฮมเพจ

  Thai ladies: Please Send Your Photos
 
 

 
 
 
Asian Introductions: Thailand: THAIS    Please Send Your Photos Also
Application Form for Internet Dating Personals Ads for Thai Asian Women

Including Your Photos

You can also send your photos by Postal Mail (see address below on left).

Thai Asian Women Introduction Services
International Dating Personal Ads
Find friendships leading to relationships, dating and marriage

Thai American European Introduction Service

THAI'S Personals
3220 N Street NW PMB 334
Washington, DC 20007 USA
202-338-2664 ph/fx
International Personals Ads Services for
Single Asian women, especially single Thai girls

THAIS

Lumpinee, Patumwan, Bangkok 10330 Thailand

Websites:
http://asian-women-thailand.com Thai version
http://thaisdc.com English
http://thai-women.com new site

| page top |


| asian women thailand - home | personal ads of thai women |

| Thai Women Com | foreign men seeking asian women |


Updated:   23-Mar-2008 5:34 AM